Kontakt:

PUREALFIN s.r.o.
Elektrárenská 125
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C vložce 34622

IČ: 28610792
ID datové schránky: tkajysu
mobil: +420 608 515 580
e-mail: info@purealfin.cz
purealfin@seznam.cz
skype: purealfin

 

Obchodní firma PUREALFIN s.r.o. se již od doby svého vzniku specializuje na zprostředkování realizace pohledávek a to různými formami.

Obchodní firma PUREALFIN s.r.o. vznikla ve snaze pomoci podnikatelům vymáhat pohledávky za jejich dlužníky, ulehčit podnikatelům práci tak, aby se mohli plně věnovat předmětu svého podnikání. Podnikatelé tak mohou věnovat méně úsilí činnostem, jež za ně mohou vykonat jiní za náklady a provizi mnohdy nepřevyšující náklady, jež by na tuto činnost vynaložili, kdyby ji vykonávali sami, případně touto činností zatěžovali své zaměstnance.

Obchodní firma PUREALFIN s.r.o. postupně rozšířila svou činnost také na soukromé osoby, kdy pomáhá vymáhat také pohledávky těmto osobám. V poslední době se také obchodní firma PUREALFIN s.r.o. zaměřila a snaží se specializovat na vymáhání pohledávek na výživném pro nezletilé děti.

Mezi první kroky činěné v rámci zprostředkování vymáhání pohledávky je převzetí pohledávky od klienta. Převzetí pohledávky probíhá formou udělení plné moci, uzavření mandátní smlouvy nebo uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky.

Po převzetí pohledávky následuje zaslání upomínky dlužníkovi. Upomínka je koncipována s ohledem na dobu prodlení s úhradou pohledávky, firmou zjištěné nebo klientem sdělené informace o dlužníkovi.

Pakliže není pohledávka uhrazena v termínu stanoveném upomínkou odesílanou na doručenku, firma realizuje některý z následujících kroků:

1) Návštěva dlužníka s cílem zjištění důvodů neuhrazení pohledávky klienta a dále s cílem zjištění majetkových poměrů dlužníka.

2) Vyhledání třetí osoby, jež má zájem o postoupení (odkup) pohledávky klienta za dlužníkem.

3) V případě zjištění, že dlužník naplnil skutkovou podstatu trestného činu podání trestního oznámení na dlužníka spolupracujícím advokátem.

4) V případě zjištění majetku vhodného k realizaci pozdějšího výkonu rozhodnutí předání případu spolupracujícímu advokátovi, jež zajišťuje soudní vymáhání pohledávky, případně zajišťuje podání návrhu na prohlášení konkurzu dlužníka.

O všech výše uvedených krocích je klient informován a to formou dopisu, faxu, e-mailu a to vždy s ohledem na významnost jednotlivých kroků. Významnější kroky jsou pak zpravidla odsouhlašovány klientem.

Pořadí a důraz kladený na jednotlivé kroky činěné vůči klientovi pak závisí na povaze pohledávky a informacích zjištěných o dlužníkovi.

Firma se samozřejmě nebrání tomu, aby činila i jiné kroky směřující k vymožení pohledávky navržené klientem, když však všechny kroky jsou činěny v souladu s právním řádem České republiky.

Náklady a provize firmy za zprostředkování vymáhání pohledávek zpravidla významně nepřevyšuje částku, kterou by klient vynaložil v případě, že by pohledávku vymáhal sám případně prostřednictvím svého zaměstnance.

Inkaso pohledávek probíhá zpravidla bezhotovostně na účet klienta a to ve snaze zachování důvěry klienta ve firmu.


Copyright PUREALFIN, s. r. o.
Stránky vytvořil Tomáš Velecký v roce 2011, tomas.velecky.name.